Jesteśmy Fibometry. Przynosimy Ci najlepszy produkt jutra. Dzięki naszej technologii możesz szybko przetestować niestandardowe pomysły bez ograniczeń związanych z masową produkcją. Ta przyszłość jest w Twoich rękach. Sięgnij po nią teraz.

Jesteśmy Fibometry. Przynosimy Ci najlepszy produkt jutra. Dzięki naszej technologii możesz szybko przetestować niestandardowe pomysły bez ograniczeń związanych z masową produkcją. Ta przyszłość jest w Twoich rękach. Sięgnij po nią teraz.

Profesjonalne drukowanie 3d - Fibometry.com

Nasza firma realizuje projekty druku 3D już od wielu lat i zajmuje się wdrażaniem profesjonalnego druku 3D w aplikacjach przemysłowych. Wdrażamy także inne rozwiązania powiązane z drukowaniem 3D, takie jak: optymalizacja projektów pod druk, skanowanie 3D czy wdrażania nowych materiałów i parametrów druku 3d. W swojej pracy korzystamy z nowoczesnych systemów AM i narzędzi, które są gwarancją prowadzenia działań z dbałością o nawet najmniejszy szczegół realizacji. Profesjonalne drukowanie 3D to szereg możliwości. Zajmujemy się wytwarzaniem między innymi prototypów, które pozwalają lepiej poznać produkt jeszcze przed seryjną produkcją, a także wytwarzamy seryjnie części z możliwością wprowadzania zmian już w trakcie produkcji bez kosztów w inwestycje związane z drogim oprzyrządowaniem.

Natura – najlepsza z inspiracji

Faktem jest, że najdoskonalsze geometrie, z jakimi mamy do czynienia stworzyła natura. To, co robią nasi inżynierowie to odpowiednie zaimplementowanie tych rozwiązań w taki sposób, aby wytwarzane geometrie były lżejsze ale równie wytrzymałe jak w standardowym wytwarzaniu, co często jest kluczowe w wymagających branżach przemysłowych. Tworzenie skomplikowanych kształtów może być kosztowne, jednak stosowanie nowoczesnych technologii pozwala wytwarzać nietechnologiczne geometrie bez zwiększania wydatków. W swojej pracy wykorzystujemy największe odkrycia matematyczne (między innymi znakomitego matematyka Leonardo Fibonacciego), który na przełomie XII i XIII wieku opracował ciąg liczb, który z powodzeniem jest wykorzystywany przy tworzeniu innowacyjnych produktów w obecnym świecie.

Profesjonalny druk 3D - zaufaj fachowcom w branży!

Struktura firmy jest rozbudowana, mamy podział na konkretne działy, które dbają o możliwie najbardziej sprawną realizację oferowanych usług. Zatrudniamy niezwykle doświadczonych oraz wykwalifikowanych pracowników, którzy są gwarancją wykonywania prac z dbałością o nawet najmniejszy szczegół.

Profesjonalne usługi druku 3D - R&D/Design

W tym etapie przeprowadzana zostaje analiza projektu, w której zwracamy szczególna uwagę na zasadność rozwiązania, rozwiązania konstrukcyjne, możliwość optymalizacji konstrukcyjnej części, zastosowane materiały, środowisko pracy czy specyficzne wymagania do produktu. Wynikiem tego etapu jest szczegółowy raport na bazie którego mogą zostać realizowane kolejne kroki

Profesjonalne usługi druku 3D - Produkcja AM

Niewątpliwie kluczowym etapem realizacji usługi druku 3D jest produkcja. Pracują tutaj prawdziwi profesjonaliści w swojej dziedzinie. Inżynierowie procesu produkcyjnego posiadają szeroką wiedzę z zakresu przetwórstwa materiałów oraz obsługi przemysłowych drukarek 3D. Dzięki temu możliwe jest zachowanie wysokiej jakości produktów 3D przy produkcji prototypów po produkcję seryjną. Na uwagę zasługuje fakt, że wszystkie podejmowane czynności są realizowane w myśl wymagań normy ISO 9001 oraz ISO 14001, co daje nam pewność sprostania oczekiwaniom każdego z Klientów.

Profesjonalne usługi druku 3D - Aplikacje AM

W ramach prowadzonych działań oferujemy także usługi świadczone przez naszych inżynierów aplikacyjnych. Posiadają oni szeroką wiedzę z zakresu wytwarzania, dostępnych technologii oraz materiałów, co sprawia, że już od pierwszego kontaktu z Klientem mogą służyć fachowym doradztwem między innymi w zakresie rozwoju produktu oraz wyboru optymalnego procesu wytwarzania. Profesjonalny druk 3D wymaga stosowania nowoczesnych systemów informatycznych, z których korzystają nasi inżynierowie. Tylko w ten sposób możliwe jest sprostanie oczekiwaniom Klientów oraz nieustanne otwieranie się na rosnące potrzeby rynku.

Profesjonalne usługi druku 3D - Dział zapewnienia jakości

Nad całością oferowanych usług profesjonalnego druku 3D czuwa dział zapewnienia jakości. Nadzoruje on procesy od samego początku, a zatem od momentu przyjęcia zamówienia aż po etap produkcji i wysyłki gotowego produktu. Zadaniem pracowników jest przede wszystkim dążenie do ciągłej intensyfikacji działań, co może się przełożyć na podniesienie jakości wszystkich podejmowanych procesów. Nieustannie pracujemy nad podnoszeniem jakości swoich usług, czego dowodem są certyfikaty ISO oraz wewnętrzna norma jakości z zakresu druku 3d oparta na ASTM oraz ISO/ DIN.

Profesjonalne drukowanie 3D - sprawdź, co przygotowaliśmy dla Ciebie!

Zachęcamy do zapoznania się z całością oferty naszej firmy oraz do wybrania najodpowiedniejszych rozwiązań dla swoich potrzeb. Precyzja działania, zorientowanie na Klienta oraz szybkość realizacji- to aspekty, które wyróżniają oferowany przez nas profesjonalny druk 3D. Obszar działalności, na terenie całej Polski z głównymi ośrodkami przemysłowymi jak Wrocław, Kraków, Warszawa, Poznań czy Katowice w których przeprowadziliśmy już szereg realizacji potwierdza zdobyty doświadczenie przemysłowe. Realizowaliśmy z powodzeniem wdrożenia także na bardzo wymagających rynkach zachodniej Europy.

Kariera

W tej chwili nie prowadzimy rekrutacji na wolne stanowisko. Wyślij nam jednak swoje CV na adres hello@fibometry.com, przeanalizujemy je pod kątem przyszłych rekrutacji.
OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY New Era Materials sp. z o. o.

I. DEFINICJE

1. OWS – oznacza Ogólne Warunki Sprzedaży.

2. Umowa – oznacza umowę sprzedaży zawartą przez Dostawcę i Kupującego wraz z załącznikami stanowiącymi jej integralna część, w tym Ogólne Warunki Sprzedaży.

3. Produkt – oznacza produkt będący przedmiotem sprzedaży w ramach niniejszej Umowy.

4. Dostawca – oznacza New Era Materials sp. z o.o., Komandosów 1/7; 32-085 Modlniczka k. Krakowa.

5. Kupujący – oznacza dowolny podmiot krajowy lub zagraniczny bądź osobę nabywającą Produkty od Dostawcy.

6. Strona, Strony - oznacza Dostawcę, Kupującego lub obie strony.

7. Zamówienie – pisemne zamówienie lub Pierwsze Zamówienie, złożone przez Kupującego, podpisane przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Kupującego zawierające elementy określone w punkcie IV.3 poniżej.

8. Pierwsze Zamówienie – pierwsze zamówienie przesłane przez Kupującego do Dostawcy. Zamówienie to powinno zawierać przynajmniej następujące dane: adres siedziby/miejsca wykonywania działalności gospodarczej Kupującego, NIP Kupującego, nr REGON Kupującego, wyciąg z rejestru przedsiębiorców, jeśli takowy istnieje; dokumenty potwierdzające upoważnienie osoby/osób podpisanych pod zamówieniem do reprezentowania Kupującego (np. pełnomocnictwo), jeśli istnieją, dokument potwierdzający numer rachunku bankowego.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejsze OWS określają zasady dotyczące zawarcia Umowy oraz praw, obowiązków i zakresu odpowiedzialności Stron odnośnie wszelkich Umów w zakresie sprzedaży i dostawy Produktu Dostawcy i stanowią integralną część wszystkich Umów.

2. W przypadku gdy którekolwiek z postanowień OWS okaże się sprzeczne z postanowieniami Umowy, wówczas obowiązujące będą postanowienia Umowy.

3. W przypadku gdy którekolwiek z postanowień OWS okaże się sprzeczne z dokumentami innymi niż Umowa (np. Ogólne Warunki Kupującego), wówczas pierwszeństwo mają niniejsze OWS.

III. PRODUKTY I CENY

1. Dostawca dostarcza Produkty zgodnie z postanowieniami Umowy, lecz nie ponosi odpowiedzialności za ich dalsze użycie.

2. Wszystkie podane ceny są cenami netto, bez VAT. Dostawca naliczy stosowne podatki zgodnie z wymogami obowiązującego prawa.

IV. ZAWARCIE UMOWY

1. Strony mogą zawrzeć Umowę poprzez:
a) podpisanie umowy sporządzonej w formie pisemnej przez Strony; albo
b) Zamówienie potwierdzone i zaakceptowane przez Dostawcę. Korespondencja dotycząca Zamówienia może się odbywać w formie pisemnej za pośrednictwem: poczty elektronicznej lub przesyłki pocztowej.

2. Zamówienie nie będzie wiążące dla Dostawcy, o ile nie zostanie przez niego zaakceptowane, przy czym brak odpowiedzi ze strony Dostawcy w żadnym razie nie będzie rozumiany jako przyjęcie Zamówienia.

3. Każde Zamówienie musi zawierać niżej wymienione dane:
a) dane Kupującego, w szczególności, NIP, a także adres i dokładny adres dostawy, jeśli adres dostawy jest inny niż adres siedziby / miejsca wykonywania działalności gospodarczej Kupującego, ponadto, czytelne imię i nazwisko oraz nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu z Dostawcą w sprawie realizacji Umowy,
b) szczegółowe informacje dotyczące zamówionego Produktu (specyfikacja techniczna, ilość, itp.)
c) podpis Kupującego lub podpis osoby/osób upoważnionych do złożenia Zamówienia, preferowana data i warunki dostawy.

4. Umowę uważa się za zawartą w chwili potwierdzenia przez Dostawcę Zamówienia Kupującego zgodnie z warunkami i postanowieniami określonymi w potwierdzeniu Zamówienia.

V. WARUNKI DOSTAWY

1. Produkty mogą być dostarczone tylko do Kupującego lub jego przedstawiciela wskazanego przez osobę upoważnioną do reprezentowania Kupującego.

2. Jeśli Produkty są dostarczane w kontenerach zwrotnych, Kupujący jest zobowiązany do ich zwrotu w czasie przewidzianym na fakturze, potwierdzeniu Zamówienia lub w Umowie. Jeśli kontenery nie zostaną zwrócone w określonym czasie, Strony uznają je wówczas za sprzedane Kupującemu, a Dostawca ma prawo wystawić fakturę VAT na cenę rynkową kontenerów. W takim wypadku Kupujący zapłaci Dostawcy kwotę wskazaną w tej fakturze VAT, w terminie określonym w fakturze VAT.

3. Dostawy będą się odbywać na zasadach INCOTERMS 2010 wskazanych w Umowie, o ile Strony nie postanowią inaczej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Jeżeli nastąpi zmiana warunków dostawy określonych w Umowie, zastosowanie znajdują postanowienia zawarte w potwierdzeniu Zamówienia Kupującego sporządzonym przez Dostawcę.

4. W przypadku własnego transportu, Kupujący gwarantuje czystość i jakość techniczną środków transportu zgodnie z normami regulującymi transport Produktów będących przedmiotem Zamówienia, a Dostawca jest zwolniony z odpowiedzialności za szkody wynikające z niespełnienia powyższych warunków, jak również Kupujący zwalnia Dostawcę z jakiegokolwiek obowiązku sprawdzania i notyfikowania, że środki transportu Kupującego są nieodpowiednie.

5. Dostawca ma prawo wstrzymać dostawę w przypadku opóźnień w zapłacie przez Kupującego uzgodnionych a. opłat; b. cen; lub c. kwot, o których mowa w punkcie VI.3 poniżej.

6. Przejście ryzyka następuje na zasadach określonych w punkcie V.3 powyżej.

7. Dostawca może zmienić wcześniej uzgodnione terminy dostaw z przyczyn innych niż siła wyższa, a w szczególności w przypadku zaistnienia trudności logistycznych lub zmniejszenia możliwości przewoźników. W takim przypadku Dostawca niezwłocznie poinformuje Kupującego, nie później niż w ciągu 2 dni roboczych od zaistnienia takich przeszkód, określając nowy termin dostawy, który musi nastąpić nie później niż w terminie 14 dni od początkowej daty dostawy.

VI. WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Kupujący upoważnia Dostawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu Kupującego.

2. Strony oświadczają, że są płatnikami VAT.

3. Jeśli dostawa jest transakcją wewnątrzwspólnotową, zgodnie z definicją zawartą w Artykule 138 Dyrektywy Rady 2006/112/EC z dnia 28 listopada 2006 roku w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej, Kupujący powiadomi o tym Dostawcę, w formie pisemnej przed realizacją dostawy, oraz poinformuje Dostawcę o numerach VAT dla każdej transakcji. W przypadku gdy Dostawca nie zapewnia transportu, Produkt będzie transportowany przez Kupującego lub w jego imieniu do innego Kraju Członkowskiego UE.

W wyżej opisanej sytuacji, Dostawca wystawi fakturę Kupującemu naliczając 0% VAT, a Kupujący przedstawi Dostawcy możliwie jak najszybciej dokumenty potwierdzające, że Produkt został przetransportowany do innego Kraju Członkowskiego UE. Kupujący ponosi odpowiedzialność za podatek VAT i wszelkie kary należne/uiszczone przez Dostawcę w przypadku gdy wyżej wymienione dokumenty nie dotrą do Dostawcy na czas lub zawierają błędne, niedokładne bądź mylne dane. Jeśli numeru VAT nie da się zweryfikować na czas w organach skarbowych lub gdy weryfikacja nie jest potwierdzona, dostawa będzie uważana za dostawę krajową, a cena zostanie zwiększona o należny podatek VAT. Jeśli towar jest przewożony przez lub w imieniu Dostawcy, a organy podatkowe nie akceptują dowodu, że Produkt był dostarczony do innego Kraju Członkowskiego UE, wówczas Kupujący zrobi wszystko aby zapewnić Dostawcy dodatkowe informacje i pomóc mu w uzyskaniu akceptacji dowodu.

4. Kupujący dokona płatności kwot należnych/zapłaconych przez Dostawcę zgodnie z punktem VI.3 powyżej (w tym VAT) w terminie wskazanym na fakturze, fakturze korygującej lub nocie księgowej. W przypadku opóźnień Kupującego w uregulowaniu zapłaty, Dostawca potrąci wymienione kwoty z płatności dokonanych przez Kupującego.

5. Faktury będą przesyłane do Kupującego po wysyłce Produktu, o ile Strony nie uzgodnią inaczej.

6. Łączna płatność za Produkt zostanie dokonana w całości na podstawie faktury w ciągu ustalonego terminu od daty jej wystawienia na konto bankowe Dostawcy wskazane na fakturze.

7. Płatność będzie uznana za dokonaną w dniu, w którym należność wpłynie na rachunek bankowy Dostawcy. Jeśli płatność za Produkt nastąpi przed dostawą, płatność będzie traktowana jako zaliczka, która z chwilą dostawy Produktu zostanie zaliczona na poczet płatności za dostarczony Produkt.

8. W przypadku jakichkolwiek opóźnień w płatnościach, Kupujący uiści odsetki za opóźnienie w wysokości 0,1% łącznej kwoty zaległości za każdy dzień opóźnienia. Odsetki te, jak również inne kwoty, mogą być potrącane z przyszłych płatności Kupującego.

VII.ZASTRZEŻENIE PRAWA WŁASNOŚCI

1. Przeniesienie prawa własności do Produktu w żadnym wypadku nie następuje przed dokonaniem pełnej płatności obejmującej w szczególności zapłatę a. opłat, b. cen oraz c. kwot, o których mowa w punkcie VI.3 powyżej. W przypadku nie dokonania płatności przez Kupującego w określonym czasie, Dostawcy przysługuje prawo do żądania zwrotu Produktu w ciągu 3 dni od wystosowania żądania do Kupującego.

2. Przyjęcie zwrotu Produktu nie stanowi rozwiązania ani unieważnienia Umowy lub któregokolwiek z jej postanowień, o ile nie zostanie to wyraźnie oświadczone na piśmie przez Dostawcę.

3. Jeśli Produkt, w stosunku do którego Dostawca zastrzega prawo własności, jest przetwarzany na inne produkty, prawo własności Dostawcy automatycznie rozciąga się na produkty powstałe w efekcie przetworzenia.

VIII. REKLAMACJE

1. Dostawca gwarantuje jakość sprzedawanych Towarów zgodną z wydanym świadectwem jakości. Kupujący zobowiązany jest natychmiast zbadać ilość i w miarę możliwości jakość otrzymanego Towaru.

2. W przypadku niewłaściwego użycia Towaru, Kupujący traci wszelkie prawa gwarancyjne Towaru.

3. Reklamację co do ilości Towaru, Kupujący zobowiązany jest pisemnie zgłosić Dostawcy nie później niż w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania Towaru, potwierdzając to odpowiednim dokumentem (np. protokół sporządzony z udziałem przewoźnika). O sposobie załatwienia reklamacji Dostawca zawiadomi Kupującego najpóźniej w terminie 21 dni roboczych od daty jej otrzymania.

4. Reklamację z tytułu złej jakości Towaru, Kupujący zobowiązany jest zgłosić pisemnie niezwłocznie po jej wykryciu, nie później niż 30 dni od daty otrzymania towaru, potwierdzając to odpowiednim dokumentem.

5. O sposobie załatwienia reklamacji jakościowej, Dostawca powiadomi Kupującego najpóźniej w terminie 21 dni od daty jej otrzymania. W przypadku zgłoszenia reklamacji jakościowej, Kupujący zobowiązany jest zabezpieczyć reklamowane Towary do dyspozycji Dostawcy przez okres co najmniej 21 dni roboczych liczonych od dnia otrzymania przez Dostawcę reklamacji oraz umożliwić przedstawicielowi Dostawcy dokonanie oględzin i pobranie próbek..

6. Podstawą rozpoznania reklamacji jakościowych są obowiązujące normy, aprobaty, warunki określone w umowie, ewentualnie analiza dokonana przez niezależne laboratorium.

7. Dopuszcza się możliwość wydłużenia terminu rozpatrywania reklamacji jakościowych i informowania o sposobie załatwienia reklamacji w sytuacji, gdy rozpatrzenie reklamacji wymaga wykonania dodatkowych badań lub skorzystania z ekspertyz zewnętrznych specjalistycznych podmiotów (np. laboratoriów).

8. Fakt zgłoszenia reklamacji nie daje Kupującemu prawa do wstrzymania się z płatnością za dostarczony Towar.

IX. ROZWIĄZANIE UMOWY

1. O ile umowa nie została zawarta na czas oznaczony, każda ze Stron może rozwiązać Umowę za trzy (3) miesięcznym wypowiedzeniem na piśmie. Okres wypowiedzenia rozpoczyna się pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym doręczono wypowiedzenie drugiej Stronie.

2. Dostawca może również rozwiązać Umowę zawartą na czas oznaczony i nieoznaczony ze skutkiem natychmiastowym za pisemnym powiadomieniem w przypadku gdy:

a) Kupujący opóźnia się z obowiązkami płatniczymi i opóźnienie to przekracza 14 dni, a Kupujący nie naprawi tej sytuacji w ciągu 7 dni od otrzymania pisemnego wezwania do zapłaty od Dostawcy,

b) zgodnie z wiedzą Dostawcy opartą na uzasadnionych podstawach, Kupujący może nie być w stanie wywiązać się ze swych zobowiązań, o których mowa w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży lub Umowach.

3. Rozwiązanie Umowy przez Dostawcę w żaden sposób nie zwalnia Kupującego z obowiązku zapłaty za Produkt już dostarczony lub zamówiony.

X. SIŁA WYŻSZA I AWARIE

1. Strony są zwolnione od odpowiedzialności z tytułu częściowego bądź całkowitego nie wypełnienia zobowiązań wynikających z Umowy gdy jest to spowodowane okolicznościami siły wyższej, a w szczególności: pożarem, powodzią, trzęsieniem ziemi lub inną klęską żywiołową, jak również działaniami wojennymi, konfliktami lokalnymi, zamieszkami, strajkami (za wyjątkiem strajków obejmujących wyłącznie zakład danej Strony), aktami terrorystycznymi, reakcją jądrową lub skażeniem radioaktywnym, zakłóceniami w dostawach surowców, załamaniem produkcji bądź dystrybucji, wprowadzeniem embargo lub innej decyzji władz państwowych bądź lokalnych ograniczających import lub eksport, w przypadku gdy wymienione okoliczności bezpośrednio lub pośrednio wpływają na realizację Umowy. W takiej sytuacji termin realizacji zobowiązań wynikających z Umowy zostanie przedłużony o czas działania siły wyższej.

2. Strona, która nie jest w stanie wypełnić swoich zobowiązań umownych w związku z działaniem siły wyższej prześle niezwłocznie drugiej Stronie pisemne zawiadomienie z wyszczególnieniem początku i przewidywanego zakończenia działania siły wyższej, nie później niż w terminie 3 dni od zaistnienia siły wyższej. W przypadku gdy siła wyższa trwa dłużej niż 30 dni, Strony spotkają się celem znalezienia rozwiązania satysfakcjonującego dla obydwu Stron.

3. W przypadku jakiejkolwiek awarii w zakładzie Dostawcy, Dostawca wolny będzie od jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy w zakresie wynikającym z awarii.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Kupującemu nie przysługuje prawo cesji całości lub części swoich praw czy obowiązków wynikających z Umowy na stronę trzecią uprzedniej zgody Dostawcy wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Wszystkie załączniki, zmiany i uzupełnienia Umowy są ważne jedynie jeśli zostały sporządzone na piśmie pod rygorem nieważności.

3. Jeśli którekolwiek z postanowień OWS lub Umowy stanie się, albo okaże się nieważne, nie wpływa to na ważność pozostałych postanowień. Zgodnie z treścią niniejszego punktu, jeśli którekolwiek z postanowień OWS lub Umowy stanie się, albo okaże się nieważne, Strony zobowiązują się podjąć w dobrej wierze negocjacje mające na celu zastąpienie nieważnych postanowień nowymi postanowieniami realizującymi możliwie najbardziej zbliżony cel gospodarczy oraz pierwotne intencje Stron.

4. Całkowita odpowiedzialność Dostawcy wynikająca z lub związana z Umową w żadnym wypadku nie przekroczy ceny zakupu Produktu objętego reklamacją, chyba że szkoda jest spowodowana bezpośrednio rażącym niedbalstwem lub winą umyślną Dostawcy. Strony niniejszym wyraźnie wyłączają prawo Kupującego do dochodzenia dodatkowego odszkodowania, obejmującego w szczególności szkody następcze lub pośrednie, utracone korzyści, w tym utratę dochodów lub zysków.

5. Umowa i OWS podlegają i będą interpretowane zgodnie z prawem kraju siedziby Dostawcy. W przypadku gdy kilku Dostawców jest Stroną niniejszej Umowy, zastosowanie ma prawo polskie.

6. Z zastrzeżeniem punktu XI.7 poniżej, wszelkie spory wynikające z lub w związku z Umową bądź OWS będą rozpatrywane przez sąd właściwy dla siedziby Dostawcy. W przypadku gdy kilku Dostawców jest Stroną niniejszej Umowy, właściwym będzie sąd w Krakowie (Polska).

7. Ponadto Dostawcy przysługuje prawo wniesienia pozwu przeciwko Kupującemu do sądu właściwego dla siedziby Kupującego.

8. Konwencja Narodów Zjednoczonych o Umowach Międzynarodowej Sprzedaży Towarów nie ma zastosowania do OWS ani Umowy.

9. Dostawca nie gwarantuje jakości ani przydatności Produktu do konkretnego celu.

10. W zakresie w jakim zezwala na to prawo, wszelkie gwarancje i deklaracje co do jakości Produktu niniejszym wyłącza się, chyba że zostały wyraźnie uzgodnione przez Strony w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

11. Dostawca niniejszym wyraźnie oświadcza, że nie udziela Kupującemu żadnych licencji ani dalszych licencji, ani nie przenosi praw własności intelektualnej dotyczących Produktu. Jeśli Kupujący korzysta z Produktu Dostawcy w celach produkcyjnych lub przetwarzania Produktu na inne produkty, Kupującemu nie przysługuje prawo, bez uprzedniej zgody Dostawcy wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności, do używania oznaczeń wyrobów Dostawcy, w szczególności znaków towarowych Dostawcy na powstałych produktach lub opakowaniach bądź jakichkolwiek materiałach reklamowych.

12. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży mogą ulec rewizjom i zmianom przez Dostawcę. Najnowsza wersja Ogólnych Warunków Sprzedaży jest dostępna na stronie internetowej Dostawcy: www.neweramaterials.com.

XII. OCHRONA I NIEUJAWNIANIE DANYCH

1. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, dokumentów i danych otrzymanych od drugiej Strony w związku z negocjacjami, zawarciem lub realizacją Umowy, niezależnie od formy ich przekazania, nośnika i źródła.

2. W przypadku żądania udostępnienia informacji przez organ lub inny podmiot do tego uprawniony na mocy obowiązujących przepisów prawa dana Strona jest obowiązana niezwłocznie poinformować o tym drugą Stronę.

3. Powiadomienie, o którym mowa w ust. 2 powyżej, powinno zostać w miarę możliwości dokonane przed udzieleniem informacji uprawnionemu organowi lub innemu podmiotowi oraz powinno wskazywać zakres żądanych informacji, chyba że przekazanie takiej informacji jest zabronione na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub decyzji podmiotu żądającego udostępnienia informacji.

4. Na pisemne żądanie Strony, a także z chwilą rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy, druga Strona zobowiązana jest do zwrotu wszelkich materiałów, dokumentów i informacji utrwalających/zawierających informacje, o których mowa w ust. 1 powyżej, lub z nimi związanych, istniejących w jakiejkolwiek formie, razem ze wszelkimi kopiami oraz opracowaniami, autoryzowanymi bądź nie. Strona jest również zobowiązana na żądanie drugiej Strony do przedstawienia na piśmie oświadczenia, iż wszystkie notatki, memoranda, analizy, raporty oraz wszelkie inne dokumenty, w których pojawiają się informacje, o których mowa w ust. 1 powyżej, zostały zniszczone, pod rygorem uznania, iż informacje te zostały ujawnione osobie nieuprawnionej (podmiotowi nieuprawnionemu). Powyższe nie narusza prawa Strony do zachowania jednej kopii informacji, o których mowa w ust. 1 powyżej, w ścisłej poufności, wyłącznie w celu wykonania swoich zobowiązań wynikających z niniejszego punktu XII.

5. Strony zgodnie postanawiają, że niniejsze zobowiązanie do zachowania poufności pozostają w mocy przez okres trzech (3) lat od rozwiązania lub wykonania Umowy, chyba że Strony z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności uzgodniły inaczej.

XIII. DANE OSOBOWE

1.   Każda ze Stron informuje, że jest odrębnym administratorem danych osobowych otrzymanych w związku z nawiązaniem współpracy.

2.   Każda ze Stron zapewnia, że chroni dane osobowe i stosuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „Rozporządzenie” lub „RODO”).

3.   Kupujący informuje, że otrzymał od Dostawcy Dane osobowe reprezentantów Dostawcy zawarte w komparycji Umowy, Dane osobowe pracowników Dostawcy, Dane osobowe współpracowników Dostawcy.

4.   Kupujący otrzymał w/w Dane osobowe i będzie przetwarzał w następujących celach :

1)  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO tj. w celu zawarcia i realizacji Umowy,
2)  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. w celu dochodzenia roszczeń na podstawie uzasadnionego interesu Administratora,
3)  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa

5.   Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi prawne, administracyjne, IT, doradcze, organy państwowe.

6.   Dane osobowe są przechowywane przez okres obowiązywania umowy lub okres realizacji świadczeń z tytułu zawartej umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących Administratorowi lub okres wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych).

7.   Prawa osoby, której dane osobowe są przetwarzane:

8.   Osoba, które dane Administrator przetwarza ma:

a)   prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania,

b)  prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne,

c)   prawo żądania od Administratora usunięcia danych,

d)  prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych,

e)   prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi;

f)    prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego,

g)  prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO. Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych – strona internetowa https://www.uodo.gov.pl/,

h)  prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem),

i)    prawo do uzyskania interwencji ze strony Administratora (nie w formie automatycznej), wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania decyzji opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych (profilowanie),

j)    prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych do krajowego organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9.   Strona jest zobowiązana do przekazania informacji, o których mowa w ust. 1-8 powyżej, osobom reprezentującym i pracownikom oraz współpracownikom Strony, których dane zostały przekazane drugiej Stronie.

XIV POLITYKA ANTYKORUPCYJNA ORAZ SANKCYJNA

1. Strony zapewnią, że zarówno one, jak i ich spółki stowarzyszone, dyrektorzy, pracownicy, przedstawiciele i pośrednicy, w czasie wykonywania swoich obowiązków w ramach współpracy będą przestrzegać wszelkich obowiązujących przepisów prawa w zakresie zapobiegania łapówkom i korupcji, w tym (między innymi) zakazu nielegalnych płatności lub nakłaniania urzędników publicznych, kontrahentów, ich pracowników, członków rodziny lub innych osób pozostających w bliskiej relacji do przyjmowania innych nienależnych korzyści.

2. Na potrzeby niniejszej polityki określa się następujące definicje:

a) „Przepisy eksportowe” oznaczają wszelkie przepisy prawa, reguły lub regulacje jakiejkolwiek właściwej jurysdykcji odnoszące się do eksportu, przesyłania
lub przekazywania towarów, usług, technologii, danych technicznych lub oprogramowania, które są determinowane przez miejsce przeznaczenia lub użytkowania, w tym:

aa) przepisy dotyczące międzynarodowego obrotu bronią zarządzane przez Departament Stanu Stanów Zjednoczonych oraz przepisy dotyczące administracji eksportem zarządzane przez Departament Handlu Stanów Zjednoczonych;

ab) ustawę o kontroli eksportu z 2002 r. w Wielkiej Brytanii i rozporządzenie o kontroli eksportu z 2008 r.;

ac) wspólne stanowisko Rady UE 2008/944/WPZiB (dotyczące technologii i sprzętu wojskowego) oraz wszelkie ustawy lub rozporządzenia przyjęte przez każde państwo członkowskie UE wdrażające wspólne stanowisko, (ii) rozporządzenie Rady (WE) nr 428/2009 (dotyczące produktów podwójnego zastosowania); (iii) wszelkie rozporządzenia Rady UE dotyczące wywozu do określonych miejsc przeznaczenia, w tym do Iranu, Rosji, Syrii i Krymu lub Sewastopola, oraz (iv) wszelkie ustawy lub regulacje przyjęte przez państwa członkowskie UE wdrażające takie regulacje.

b) „Osoba” oznacza każdą osobę fizyczną, spółkę cywilną, korporację, pojedynczą lub zbiorczą osobę prawną, państwo lub agencję państwową oraz każde niezarejestrowane stowarzyszenie lub organizację, w każdym przypadku niezależnie od tego, czy posiada ona odrębną osobowość prawną.

c) „Kraj objęty sankcjami” oznacza terytorium lub kraj, który sam w sobie lub którego rząd jest ogólnie objęty sankcjami, które zabraniają w szerokim zakresie kontaktów z takim rządem, krajem lub terytorium.

d) „Osoba objęta sankcjami” oznacza w dowolnym momencie osobę, która jest przedmiotem lub celem jakichkolwiek sankcji.

e) „Sankcje” oznaczają wszelkie sankcje gospodarcze lub handlowe lub środki ograniczające wprowadzone, administrowane, nałożone lub egzekwowane przez Biuro ds. Kontroli Aktywów Zagranicznych Departamentu Skarbu Stanów Zjednoczonych (OFAC), Departament Stanu Stanów Zjednoczonych, Radę Bezpieczeństwa ONZ, Unię Europejską (lub jakiekolwiek państwo członkowskie), Skarb jej Królewskiej Mości Zjednoczonego Królestwa lub jakikolwiek inny właściwy organ sankcyjny.

3. Strony oświadczają, że: ani one, ani żaden z ich podmiotów stowarzyszonych, ani żaden z ich dyrektorów, członków kadry kierowniczej lub pracowników (i) nie jest Osobą objętą sankcjami, nie należy do Osoby objętej sankcjami, ani nie jest przez nie kontrolowany, ani (ii) nie ma siedziby w Kraju objętym sankcjami ani nie jest rezydentem takiego kraju, oraz Strony, ani żadna Osoba, która jest właścicielem lub posiada kontrolę lub jest własnością lub jest kontrolowana przez Strony, nie ma stałego miejsca zamieszkania, nie znajduje się w kraju lub nie działa zgodnie z prawem jakiegokolwiek kraju lub regionu podlegającego kompleksowemu embargu handlowemu nałożonemu, administrowanemu lub egzekwowanemu przez Stany Zjednoczone, Wielką Brytanię lub Unię Europejską, (ii) nie jest osobą fizyczną lub podmiotem znajdującym się na liście specjalnie wyznaczonych obywateli i osób zablokowanych prowadzonej przez Departament Skarbu Stanów Zjednoczonych; na liście osób lub podmiotów objętych sankcjami Departamentu Handlu USA; na liście osób lub podmiotów objętych sankcjami Zjednoczonego Królestwa; na skonsolidowanej liście osób, grup i podmiotów objętych sankcjami finansowymi Unii Europejskiej; lub (iii) w inny sposób nie jest celem lub przedmiotem jakichkolwiek sankcji gospodarczych i przepisów dotyczących kontroli eksportu.

4. Strony oświadczają, iż każdy z ich podmiotów stowarzyszonych posiada pełną wiedzę na temat obowiązujących Sankcji i Przepisów eksportowych. Strony, działają także w imieniu ich podmiotów stowarzyszonych przy czym Strony oświadczają i zapewniają, że one, ani żaden z ich podmiotów stowarzyszonych nie będzie, bezpośrednio lub pośrednio, używać Produktów dostarczonych przez Dostawcę ani sprzedawać lub dostarczać Produktów dostarczonych przez Dostawcę w sposób, który spowoduje, że jakakolwiek Strona naruszy jakiekolwiek Sankcje lub Przepisy eksportowe. Strony ponadto oświadczają i zapewniają, że sprzedaż Produktów dostarczonych przez Dostawcę nie będzie skutkować, bezpośrednio lub pośrednio, przekazaniem lub dostarczeniem środków, towarów lub usług do osoby lub podmiotu objętego sankcjami bądź na ich rzecz lub na ich korzyść.

5. Strony zobowiązują się wzajemnie wspierać w zakresie zapobiegania łapówkom i korupcji oraz współdziałać we wzmacnianiu Sankcji. Jeżeli Strony uzyskają wiedzę o zaistnieniu lub będą   podejrzewały istnienie - korupcji lub zakazanej transakcji w związku z podjętą współpracą, zobowiązane będą niezwłocznie wzajemnie się o tym poinformować.

6. Strony mogą zawiesić lub rozwiązać wszelką współpracę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli uzyskają wiedzę o naruszeniu przez siebie regulacji dotyczących zakazu korupcji lub łapówek lub Sankcji lub Przepisów eksportowych (w tym kontroli eksportu).

NDA & IP
Na najwyższym poziomie dbamy o ochronę powierzonych nam danych. W tym celu, jeśli to konieczne, stosujemy umowy typu Non Disclosure Agreement (NDA). Posiadamy własne wzory tych umów lub możemy podpisać umowę dostarczoną przez Ciebie po zaakceptowaniu przez nasz dział prawny.
Polityka Prywatności